Scroll to top
sk

Vytýčenie hraníc pozemku

Potrebujem vytýčiť hranice pozemku!

Vytyčovanie hraníc pozemkov predstavuje geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia), ktorá vyjadruje vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Hranice sa podľa potreby vytyčujú aj v bodoch, z ktorých je vidieť na susedné lomové body a v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku. Pri vytýčení hranice pozemku musia byť prítomní vlastníci, alebo iné oprávnené osoby predmetných a susedných pozemkov, medzi ktorými sa vytyčuje priebeh hranice, pričom sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice a podpíšu PROTOKOL O VYTÝČENÍ HRANICE POZEMKU, kde vyjadria svoj súhlas s vytýčenou hranicou medzi pozemkami.

vytycenie hranic pozemku bardejov

Vytýčené lomové body hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sa trvalo označujú vo všetkých lomových bodoch, ak vlastníci dotknutých hraníc pozemku vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov. Ak je hranica sporná nestabilizuje sa, je predmetom ďalšieho konania. Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú práva k nehnuteľnostiam. Výsledkom vytýčenia hranice pozemku je vyznačená hranica parcely v teréne (drevenými kolíkmi, kovovými rúrkami, roxormi…), vytyčovací náčrt a vytyčovací protokol overený autorizovaným geodetom a kartografom.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.