Scroll to top
sk

Pracovná zdravotná služba

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Na základe legislatívnych zmien podľa z. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť dohľad nad zdravím všetkých zamestnancov aj v nerizikových pracoviskách

pracovna zdravotna sluzba

Naši odborníci – verejní zdravotníci:

  • vykonajú obhliadku priamo na vašom pracovisku,
  • vypracujú hodnotenie zdravotných rizík vrátane identifikácie zdraviu nebezpečných faktorov práce a podmienok práce, ktoré môžu ohrozovať zdravie zamestnancov,
  • navrhnú riešenia na odstránenie nedostatkov a na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
  • vypracujú posudky o zdravotných rizikách, návrhy na zaraďovanie prác do kategórií,
  • spolupracujú so zamestnávateľmi pri vypracovaní prevádzkových poriadkov,
  • vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci,

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.