Scroll to top
sk

Geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu (porealizačné zameranie stavebných objektov) slúži na porovnanie presnosti realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou. Je to geodetická dokumentácia zobrazujúca konečnú skutočnú polohu a priebeh novovybudovaných stavebných objektov (stavba, inžinierske siete…). Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavieb (porealizačného zamerania) je vyhotovený geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe. Spadajú tu jednoduché geometrické plány na zameranie rodinného domu na vydanie kolaudačného rozhodnutia až po geometrické plány líniových stavieb. Stavebný úrad požaduje ku kolaudácii zväčša geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia stavby – zákres novostavby do katastrálnej mapy a geodetické porealizačné zameranie prípojok IS – súčasť digitálnej technickej mapy mesta.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.