Scroll to top
sk

Vytýčenie a osadenie stavby

Vytýčenie a osadenie stavby!

Realizácii projektov každého stavebného diela musí predchádzať jeho vytýčenie v teréne, t.j. jeho polohové a výškové umiestnenie v priestore a určenie jeho rozmerov a tvaru. Vytyčovaním stavebného objektu označujeme súhrn pracovných úkonov, ktorými sa v teréne alebo na doterajších objektoch označujú vytyčovacími značkami geometrické prvky (body, osi, roviny, výškové úrovne a pod.) umožňujúce výstavbu alebo prestavbu objektov na mieste určenom stavebným projektom. Pre vytýčenie stavebného objektu je vhodné založiť sieť geodetických trvale stabilizovaných bodov so známou výškou a takým rozmiestnením, aby mohli byť tieto body použité pri vytýčení a aby neboli zničené pri realizácii stavby. Tieto body takisto slúžia ako stanoviská pre umiestnenie bázy GPS pri líniových stavbách na presnú orientáciu stavebných mechanizmov vybavených GPS navigáciou alebo na vytýčenie presnej polohy totálnou stanicou najmä v miestach, kde nie je GPS signál. Ako podklad pre vytýčenie stavebných objektov slúži projektová dokumentácia.

vytycenie a osadenie stavieb bardejov

Osadením stavby sa rozumie aj vytýčenie obvodového muriva, prípadne základov rodinného domu na základe dodanej projektovej dokumentácie do predmetnej parcely. Jedná sa prakticky o vyznačenie priestorovej polohy stavebného objektu v teréne. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením stavebnej 0.00 resp. výškovej kóty podľa požiadavky objednávateľa. Vytyčovací náčrt o vytýčení stavebného objektu je požadovaný pri kolaudácii stavby ak je to ukotvené v stavebnom povolení.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.