Scroll to top
sk

Zlúčenie a rozdelenie parciel

V tomto prípade je geometrický plán (GP) grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Tento geometrický plán sa vyhotovuje ak chcú spoluvlastníci predmetných parciel oddeliť svoje spoluvlastnícke podiely na dielčie parcely.

zlucenie a rozdelenie parciel

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.