Scroll to top
sk

Vypracovanie projektov pozemkových úprav

Firma má úspešne dokončený a do katastra zapísaný projekt pozemkových úprav Hankovce.
Takisto sme sa subdodávateľsky podieľali v niektorých etapách na ďalších dvoch projektoch pozemkových úprav v okrese Bardejov – projekty pozemkových úprav Kurov a Marhaň.
Projekty pozemkových úprav sú štátom zadávané a európskym spoločenstvom spolufinancované zákazky. Projekty pozemkových úprav v sebe zahŕňajú prerozdelenie doterajšieho vlastníctva v katastrálnom území, alebo obvode projektu pozemkových úprav podľa zákona 330/1991 Zb. v z.n.p. Výsledkom je prerozdelenie daného územia s ohľadom na MÚSES a zvýšenie funkčnosti, využiteľnosti a trvalej obhospodarovateľnosti predmetnej lokality . No hlavným cieľom je väčšinou usporiadanie vlastníckych práv, pričom dochádza k zlučovaniu parciel (napr. vlastník mal predtým 4 parcely vo spoluvlastníckom podiele s dvadsiatimi ďalšími vlastníkmi – prakticky nemohol právne disponovať s parcelami, v novom stave má len jednu parcelu ktorej výlučný vlastník je len on sám). Na všetko dohliada príslušný obvodný a krajský pozemkový úrad ako správny orgán.

Vypracovanie projektov pozemkových úprav

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.